SKORA_FW13_mens_PHASE-X_single.jpg
SKORA_BASE-W04_single_91.jpg
SKORA_CORE-W03_single_43.jpg
SKORA_FW13_FORM_single_W06_womens.jpg
SKORA_FW14_FIT_W05_womens_single.jpg
SKORA_FW14_PHASE_M12_mens_single.jpg
SKORA_SS14_CORE_single_W07_womens.jpg
SKORA_SS14_PHASE_single_W10_womens.jpg
SKORA_TEMPO-sketch_02.jpg
SKORA_SS15_TEMPO_M03_single_02.jpg
SKORA_SS15_TEMPO_W01_single.jpg
SKORA_SS15_TEMPO_development_last_quarter.jpg
SKORA_R03_outsole_design_13A copy.PNG
SKORA_SS15_TEMPO_development_outsole-3.jpg
SKORA_SS15_TEMPO_group_mens.jpg
TEMPO_ContactSheet-001.jpg
rkuchinsky_portfolio_process_15_Page_005.png
SKORA_Brand_Study_01_Page_09.png
rkuchinsky_portfolio_process_15_Page_009.png
rkuchinsky_portfolio_process_15_Page_019.png
rkuchinsky_portfolio_process_15_Page_015.png
rkuchinsky_portfolio_process_15_Page_017.png
SKORA_Brand_Study_01_Page_10.png
SKORA_models_01.jpg
prev / next